16. Svasthya

Self-Abidance through Obliteration of the World

Ashtavakra instructs further that the beatitude of the Atman is gained by merely forgetting everything (all the non-self). The state of supreme bliss is the state of objectless awareness devoid of effort of any kind. To abide in it, one must remain freed of likes and dislikes, 'I and mine' and thoughts.


अष्टावक्र उवाच
आचक्ष्व शृणु वा तात
नानाशास्त्राण्यनेकशः।
तथापि न तव स्वास्थ्यं
सर्वविस्मरणाद् ऋते॥ 1 ॥
English transliteration

asht’aavakra uvaacha
aachakshva shrinu vaa taata
naanaashaastraanyanekashah.
tathaapi na tava svaasthyam
sarvavismaranaad rite..

Gujarati transliteration

અષ્ટાવક્ર ઉવાચ
આચક્ષ્વ શૃણુ વા તાત
નાનાશાસ્ત્રાણ્યનેકશઃ।
તથાપિ ન તવ સ્વાસ્થ્યં
સર્વવિસ્મરણાદ્ ઋતે॥

Malayalam transliteration

അഷ്ടാവക്ര ഉവാച
ആചക്ഷ്വ ശൃണു വാ താത
നാനാശാസ്ത്രാണ്യനേകശഃ।
തഥാപി ന തവ സ്വാസ്ഥ്യം
സർവവിസ്മരണാദ് ഋതേ॥

Punjabi transliteration

ਅਸ਼ਟਵਕ੍ਰ ਉਵਾਚ
ਆਚਕ੍ਸ਼੍ਵ ਸ਼‍ਣੁ ਵਾ ਤਾਤ ਨਾਨਾਸ਼ਾਸ੍ਤ੍ਰਾਣ੍ਯਨੇਕਸ਼ਃ।
ਤਥਾਪਿ ਨ ਤਵ ਸ੍ਵਾਸ੍ਥ੍ਯਂ ਸਰ੍ਵਵਿਸ੍ਮਰਣਾਦ੍ ऋਤੇ॥

Tamil transliteration

அஷ்டாவக்ர உவாச
ஆசக்ஷ்வ ஶ்ருʼணு வா தாத
நானாஶாஸ்த்ராண்யனேகஶ꞉।
ததா²பி ந தவ ஸ்வாஸ்த்²யம்ʼ
ஸர்வவிஸ்மரணாத்³ ருʼதே॥

Telugu transliteration

అష్టావక్ర ఉవాచ
ఆచక్ష్వ శృణు వా తాత
నానాశాస్త్రాణ్యనేకశః।
తథాపి న తవ స్వాస్థ్యం
సర్వవిస్మరణాద్ ఋతే॥

English meaning

O dear! Even after hearing from many scholars or reading many scriptures, you will not be established in self as after forgetting every single thing

Hindi meaning

हे प्रिय, विद्वानों से सुनकर अथवा बहुत शास्त्रों के पढ़ने से तुम्हारी आत्म स्वरुप में वैसी स्थिति नहीं होगी जैसी कि सब कुछ उचित रीति से भूल जाने से॥

Punjabi meaning

ਹੇ ਪਿਆਰੇ, ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਪ ਵਿਚ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਰੁਤਬਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਵੇਂ ਸਭ ਕੁਝ ਸਹੀ tingੰਗ ਨਾਲ ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ.

भोगं कर्म समाधिं वा
कुरु विज्ञ तथापि ते।
चित्तं निरस्तसर्वाशाम-
त्यर्थं रोचयिष्यति॥ 2 ॥
English transliteration

bhogam karma samaadhim vaa
kuru vijnya tathaapi te.
chittam nirastasarvaashaama-
tyartham rochayishyati..

Gujarati transliteration

ભોગં કર્મ સમાધિં વા
કુરુ વિજ્ઞ તથાપિ તે।
ચિત્તં નિરસ્તસર્વાશામ-
ત્યર્થં રોચયિષ્યતિ॥

Malayalam transliteration

ഭോഗം കർമ സമാധിം വാ
കുരു വിജ്ഞ തഥാപി തേ।
ചിത്തം നിരസ്തസർവാശാമ-
ത്യർഥം രോചയിഷ്യതി॥

Punjabi transliteration

ਭੋਗਂ ਕਰ੍ਮ ਸਮਾਧਿਂ ਵਾ ਕੁਰੁ ਵਿਜ੍ਞ ਤਥਾਪਿ ਤੇ।
ਚਿਤ੍ਤਂ ਨਿਰਸ੍ਤਸਰ੍ਵਾਸ਼ਮਤ੍ਯਰ੍ਥਂ ਰੋਚਯਿਸ਼੍ਯਤਿ॥

Tamil transliteration

போ⁴க³ம்ʼ கர்ம ஸமாதி⁴ம்ʼ வா
குரு விஜ்ஞ ததா²பி தே।
சித்தம்ʼ நிரஸ்தஸர்வாஶாம-
த்யர்த²ம்ʼ ரோசயிஷ்யதி॥

Telugu transliteration

భోగం కర్మ సమాధిం వా
కురు విజ్ఞ తథాపి తే।
చిత్తం నిరస్తసర్వాశామ-
త్యర్థం రోచయిష్యతి॥

English meaning

You can either enjoy fruits of your action or enjoy meditative state. Since you are knowledgeable, stopping all desires of your mind will give you more pleasure

Hindi meaning

कर्म भोग करो या समाधि में रहो पर चूँकि तुम विद्वान हो अतः तुम्हें चित्त की सभी आशाओं को शांत करना अत्यंत आनंदप्रद होगा॥

Punjabi meaning

ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਅਨੰਦ ਲਓ ਜਾਂ ਸਮਾਧੀ ਵਿਚ ਰਹੋ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਿਦਵਾਨ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਅਨੰਦਦਾਇਕ ਹੋਵੇਗਾ.

आयासात्सकलो दुःखी
नैनं जानाति कश्चन।
अनेनैवोपदेशेन धन्यः
प्राप्नोति निर्वृतिम्॥ 3 ॥
English transliteration

aayaasaatsakalo duhkhee
nainam jaanaati kashchana.
anenaivopadeshena dhanyah
praapnoti nirvritim..

Gujarati transliteration

આયાસાત્સકલો દુઃખી
નૈનં જાનાતિ કશ્ચન।
અનેનૈવોપદેશેન ધન્યઃ
પ્રાપ્નોતિ નિર્વૃતિમ્॥

Malayalam transliteration

ആയാസാത്സകലോ ദുഃഖീ
നൈനം ജാനാതി കശ്ചന।
അനേനൈവോപദേശേന ധന്യഃ
പ്രാപ്നോതി നിർവൃതിം॥

Punjabi transliteration

ਆਯਾਸਾਤ੍ਸਕਲੋ ਦੁਃਖੀ ਨੈਨਂ ਜਾਨਾਤਿ ਕਸ਼੍ਚਨ।
ਅਨੇਨੈਵੋਪਦੇਸ਼ੇਨ ਧਨ੍ਯਃ ਪ੍ਰਾਪ੍ਨੋਤਿ ਨਿਰ੍ਵਤਿਮ੍॥

Tamil transliteration

ஆயாஸாத்ஸகலோ து³꞉கீ²
நைனம்ʼ ஜானாதி கஶ்சன।
அனேனைவோபதே³ஶேன த⁴ன்ய꞉
ப்ராப்னோதி நிர்வ்ருʼதிம்॥

Telugu transliteration

ఆయాసాత్సకలో దుఃఖీ
నైనం జానాతి కశ్చన।
అనేనైవోపదేశేన ధన్యః
ప్రాప్నోతి నిర్వృతిం॥

English meaning

It is effort which is cause of everyone’s pain but nobody knows it. By following just this flawless instruction, fortunate become free from all their instincts

Hindi meaning

प्रयत्न से ही सभी दुखी हैं पर कोई इसे जानता नहीं है। इस निष्पाप उपदेश से ही भाग्यवान व्यक्ति सभी वृत्तियों से रहित हो जाते हैं॥

Punjabi meaning

ਹਰ ਕੋਈ ਇਸ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤੋਂ ਨਾਖੁਸ਼ ਹੈ, ਪਰ ਕੋਈ ਇਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ. ਇਸ ਪਾਪੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਾਲ, ਕਿਸਮਤ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸਾਰੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ.

व्यापारे खिद्यते यस्तु
निमेषोन्मेषयोरपि।
तस्यालस्य धुरीणस्य
सुखं नन्यस्य कस्यचित्॥ 4 ॥
English transliteration

vyaapaare khidyate yastu
nimeshonmeshayorapi.
tasyaalasya dhureenasya
sukham nanyasya kasyachit..

Gujarati transliteration

વ્યાપારે ખિદ્યતે યસ્તુ
નિમેષોન્મેષયોરપિ।
તસ્યાલસ્ય ધુરીણસ્ય
સુખં નન્યસ્ય કસ્યચિત્॥

Malayalam transliteration

വ്യാപാരേ ഖിദ്യതേ യസ്തു
നിമേഷോന്മേഷയോരപി।
തസ്യാലസ്യ ധുരീണസ്യ
സുഖം നന്യസ്യ കസ്യചിത്॥

Punjabi transliteration

ਵ੍ਯਾਪਾਰੇ ਖਿਦ੍ਯਤੇ ਯਸ੍ਤੁ ਨਿਮੇਸ਼ੋਨ੍ਮੇਸ਼ਯੋਰਪਿ।
ਤਸ੍ਯਾਲਸ੍ਯ ਧੁਰੀਣਸ੍ਯ ਸੁਖਂ ਨਨ੍ਯਸ੍ਯ ਕਸ੍ਯਚਿਤ੍॥

Tamil transliteration

வ்யாபாரே கி²த்³யதே யஸ்து
நிமேஷோன்மேஷயோரபி।
தஸ்யாலஸ்ய து⁴ரீணஸ்ய
ஸுக²ம்ʼ நன்யஸ்ய கஸ்யசித்॥

Telugu transliteration

వ్యాపారే ఖిద్యతే యస్తు
నిమేషోన్మేషయోరపి।
తస్యాలస్య ధురీణస్య
సుఖం నన్యస్య కస్యచిత్॥

English meaning

Happiness is there only for an extremely lazy person who considers blinking of eyes also a task. Nobody else is happy

Hindi meaning

जिसको पलकों का खोलना और बंद करना भी कार्य लगता है उस परम आलसी के लिए ही सुख है अन्य किसी के लिए किसी भी प्रकार से नहीं॥

Punjabi meaning

ਉਹ ਜੋ ਪਲਕਾਂ ਦੇ ਖੋਲ੍ਹਣ ਅਤੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਅਖੀਰਲੇ ਆਲਸੀ ਲਈ ਅਨੰਦ ਵੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਲਈ ਨਹੀਂ.

इदं कृतमिदं नेति
द्वंद्वैर्मुक्तं यदा मनः।
धर्मार्थकाममोक्षेषु
निरपेक्षं तदा भवेत्॥ 5 ॥
English transliteration

idam kritamidam neti
dvandvairmuktam yadaa manah.
dharmaarthakaamamoksheshu
nirapeksham tadaa bhavet..

Gujarati transliteration

ઇદં કૃતમિદં નેતિ
દ્વંદ્વૈર્મુક્તં યદા મનઃ।
ધર્માર્થકામમોક્ષેષુ
નિરપેક્ષં તદા ભવેત્॥

Malayalam transliteration

ഇദം കൃതമിദം നേതി
ദ്വന്ദ്വൈർമുക്തം യദാ മനഃ।
ധർമാർഥകാമമോക്ഷേഷു
നിരപേക്ഷം തദാ ഭവേത്॥

Punjabi transliteration

ਇਦਂ ਕਤਮਿਦਂ ਨੇਤਿ ਦ੍ਵਂਦ੍ਵੈਰ੍ਮੁਕ੍ਤਂ ਯਦਾ ਮਨਃ।
ਧਰ੍ਮਾਰ੍ਥਕਾਮਮੋਕ੍ਸ਼ੇਸ਼ੁ ਨਿਰਪੇਕ੍ਸ਼ਂ ਤਦਾ ਭਵੇਤ੍॥

Tamil transliteration

இத³ம்ʼ க்ருʼதமித³ம்ʼ நேதி
த்³வந்த்³வைர்முக்தம்ʼ யதா³ மன꞉।
த⁴ர்மார்த²காமமோக்ஷேஷு
நிரபேக்ஷம்ʼ ததா³ ப⁴வேத்॥

Telugu transliteration

ఇదం కృతమిదం నేతి
ద్వంద్వైర్ముక్తం యదా మనః।
ధర్మార్థకామమోక్షేషు
నిరపేక్షం తదా భవేత్॥

English meaning

When mind is free from confusion of doing and not doing, it does not desire righteousness, wealth, sex or liberation

Hindi meaning

यह करना चाहिए और यह नहीं जब मन इस प्रकार के द्वंद्वों से से मुक्त हो जाता है तब उसको धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की अपेक्षा (इच्छा) नहीं रहती॥

Punjabi meaning

ਇਹ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਮਨ ਅਜਿਹੀ ਦਵੈਤ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਦ ਇਸ ਵਿੱਚ ਧਰਮ, ਅਰਥ, ਕਾਰਜ ਅਤੇ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਕੋਈ ਇੱਛਾ (ਇੱਛਾ) ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ.

विरक्तो विषयद्वेष्टा
रागी विषयलोलुपः।
ग्रहमोक्षविहीनस्तु
न विरक्तो न रागवान्॥ 6 ॥
English transliteration

virakto vishayadvesht’aa
raagee vishayalolupah.
grahamokshaviheenastu
na virakto na raagavaan..

Gujarati transliteration

વિરક્તો વિષયદ્વેષ્ટા
રાગી વિષયલોલુપઃ।
ગ્રહમોક્ષવિહીનસ્તુ
ન વિરક્તો ન રાગવાન્॥

Malayalam transliteration

വിരക്തോ വിഷയദ്വേഷ്ടാ
രാഗീ വിഷയലോലുപഃ।
ഗ്രഹമോക്ഷവിഹീനസ്തു
ന വിരക്തോ ന രാഗവാൻ॥

Punjabi transliteration

ਵਿਰਕ੍ਤੋ ਵਿਸ਼ਯਦ੍ਵੇਸ਼੍ਟਾ ਰਾਗੀ ਵਿਸ਼ਯਲੋਲੁਪਃ।
ਗ੍ਰਹਮੋਕ੍ਸ਼ਵਿਹੀਨਸ੍ਤੁ ਨ ਵਿਰਕ੍ਤੋ ਨ ਰਾਗਵਾਨ੍॥

Tamil transliteration

விரக்தோ விஷயத்³வேஷ்டா
ராகீ³ விஷயலோலுப꞉।
க்³ரஹமோக்ஷவிஹீனஸ்து
ந விரக்தோ ந ராக³வான்॥

Telugu transliteration

విరక్తో విషయద్వేష్టా
రాగీ విషయలోలుపః।
గ్రహమోక్షవిహీనస్తు
న విరక్తో న రాగవాన్॥

English meaning

Neither he is averse to senses or is attached to them but he is definitely indifferent to their acceptance and rejection

Hindi meaning

न विषयों से द्वेष करने वाला विरक्त, न ही विषयों में आसक्त रागवान, वह तो निश्चय ही विषयों के ग्रहण और त्याग से विहीन है॥

Punjabi meaning

ਨਾ ਤਾਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਈਰਖਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਿਗਾੜ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਾਂ ਜੋ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਨਿਸ਼ਚਤ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਤਿਆਗ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ।

हेयोपादेयता तावत्-
संसारविटपांकुरः।
स्पृहा जीवति यावद् वै
निर्विचारदशास्पदम्॥ 7 ॥
English transliteration

heyopaadeyataa taavat-
samsaaravit’apaankurah.
sprihaa jeevati yaavad vai
nirvichaaradashaaspadam..

Gujarati transliteration

હેયોપાદેયતા તાવત્-
સંસારવિટપાંકુરઃ।
સ્પૃહા જીવતિ યાવદ્ વૈ
નિર્વિચારદશાસ્પદમ્॥

Malayalam transliteration

ഹേയോപാദേയതാ താവത്-
സംസാരവിടപാങ്കുരഃ।
സ്പൃഹാ ജീവതി യാവദ് വൈ
നിർവിചാരദശാസ്പദം॥

Punjabi transliteration

ਹੇਯੋਪਾਦੇਯਤਾ ਤਾਵਤ੍ਸਂਸਾਰਵਿਟਪਾਂਕੁਰਃ।
ਸ੍ਪਹਾ ਜੀਵਤਿ ਯਾਵਦ੍ ਵੈ ਨਿਰ੍ਵਿਚਾਰਦਸ਼ਾਸ੍ਪਦਮ੍॥

Tamil transliteration

ஹேயோபாதே³யதா தாவத்-
ஸம்ʼஸாரவிடபாங்குர꞉।
ஸ்ப்ருʼஹா ஜீவதி யாவத்³ வை
நிர்விசாரத³ஶாஸ்பத³ம்॥

Telugu transliteration

హేయోపాదేయతా తావత్-
సంసారవిటపాంకురః।
స్పృహా జీవతి యావద్ వై
నిర్విచారదశాస్పదం॥

English meaning

As long as there is thought of acceptance and rejection of senses, seed of this world-tree exists. So, take shelter in thoughtlessness

Hindi meaning

जब तक (विषयों के) ग्रहण और त्याग की कामना रहती है तब तक संसार रूपी वृक्ष का अंकुर विद्यमान है, अतः विचारहीन अवस्था का आश्रय लो॥

Punjabi meaning

ਜਦ ਤੱਕ ਗ੍ਰਹਿਣ (ਤਿਆਗ) ਅਤੇ ਤਿਆਗ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਰੁੱਖ ਦੀ ਬੀਜ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਬੇਵਕੂਫ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲਓ.

प्रवृत्तौ जायते रागो
निर्वृत्तौ द्वेष एव हि।
निर्द्वन्द्वो बालवद् धीमान्
एवमेव व्यवस्थितः॥ 8 ॥
English transliteration

pravrittau jaayate raago
nirvrittau dvesha eva hi.
nirdvandvo baalavad dheemaan
evameva vyavasthitah..

Gujarati transliteration

પ્રવૃત્તૌ જાયતે રાગો
નિર્વૃત્તૌ દ્વેષ એવ હિ।
નિર્દ્વન્દ્વો બાલવદ્ ધીમાન્
એવમેવ વ્યવસ્થિતઃ॥

Malayalam transliteration

പ്രവൃത്തൗ ജായതേ രാഗോ
നിർവൃത്തൗ ദ്വേഷ ഏവ ഹി।
നിർദ്വന്ദ്വോ ബാലവദ് ധീമാൻ
ഏവമേവ വ്യവസ്ഥിതഃ॥

Punjabi transliteration

ਪ੍ਰਵਤ੍ਤੌ ਜਾਯਤੇ ਰਾਗੋ ਨਿਰ੍ਵਤ੍ਤੌ ਦ੍ਵੇਸ਼ ਏਵ ਹਿ।
ਨਿਰ੍ਦ੍ਵਨ੍ਦ੍ਵੋ ਬਾਲਵਦ੍ ਧੀਮਾਨ੍ ਏਵਮੇਵ ਵ੍ਯਵਸ੍ਥਿਤਃ॥

Tamil transliteration

ப்ரவ்ருʼத்தௌ ஜாயதே ராகோ³
நிர்வ்ருʼத்தௌ த்³வேஷ ஏவ ஹி।
நிர்த்³வந்த்³வோ பா³லவத்³ தீ⁴மான்
ஏவமேவ வ்யவஸ்தி²த꞉॥

Telugu transliteration

ప్రవృత్తౌ జాయతే రాగో
నిర్వృత్తౌ ద్వేష ఏవ హి।
నిర్ద్వంద్వో బాలవద్ ధీమాన్
ఏవమేవ వ్యవస్థితః॥

English meaning

Habit gives rise to attachment and rejection brings aversion. So, an intelligent person should stay indifferent like a child

Hindi meaning

प्रवृत्ति से आसक्ति और निवृत्ति से द्वेष उत्पन्न होता है अतः बुद्धिमान, बालक के समान निर्द्वंद्व होकर स्थित रहे॥

Punjabi meaning

ਉਲਝਣ ਸੁਭਾਵਕ ਅਤੇ ਦੁਖੀਤਾ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਬੁੱਧੀਮਾਨ, ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਵਾਂਗ ਬਣੋ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਰਹੋ.

हातुमिच्छति संसारं
रागी दुःखजिहासया।
वीतरागो हि निर्दुःखस्-
तस्मिन्नपि न खिद्यति॥ 9 ॥
English transliteration

haatumichchhati samsaaram
raagee duhkhajihaasayaa.
veetaraago hi nirduhkhas-
tasminnapi na khidyati..

Gujarati transliteration

હાતુમિચ્છતિ સંસારં
રાગી દુઃખજિહાસયા।
વીતરાગો હિ નિર્દુઃખસ્-
તસ્મિન્નપિ ન ખિદ્યતિ॥

Malayalam transliteration

ഹാതുമിച്ഛതി സംസാരം
രാഗീ ദുഃഖജിഹാസയാ।
വീതരാഗോ ഹി നിർദുഃഖസ്-
തസ്മിന്നപി ന ഖിദ്യതി॥

Punjabi transliteration

ਹਾਤੁਮਿਚ੍ਛਤਿ ਸਂਸਾਰਂ ਰਾਗੀ ਦੁਃਖਜਿਹਾਸਯਾ।
ਵੀਤਰਾਗੋ ਹਿ ਨਿਰ੍ਦੁਃਖਸ੍ਤਸ੍ਮਿਨ੍ਨਪਿ ਨ ਖਿਦ੍ਯਤਿ॥

Tamil transliteration

ஹாதுமிச்ச²தி ஸம்ʼஸாரம்ʼ
ராகீ³ து³꞉க²ஜிஹாஸயா।
வீதராகோ³ ஹி நிர்து³꞉க²ஸ்-
தஸ்மின்னபி ந கி²த்³யதி॥

Telugu transliteration

హాతుమిచ్ఛతి సంసారం
రాగీ దుఃఖజిహాసయా।
వీతరాగో హి నిర్దుఃఖస్-
తస్మిన్నపి న ఖిద్యతి॥

English meaning

A person who is attached to senses wants to leave this world to avoid the problems. But the one who is indifferent to these problems does not feel pain

Hindi meaning

विषय में आसक्त पुरुष दुःख से बचने के लिए संसार का त्याग करना चाहता है पर वह विरक्त ही सुखी है जो उन दुखों में भी खेद नहीं करता है॥

Punjabi meaning

ਦੁਖੀ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਮਨੁੱਖ ਦੁਖੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਉਹ ਸਿਰਫ ਉਸ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਪਛਤਾਵਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ.

यस्याभिमानो मोक्षेऽपि
देहेऽपि ममता तथा।
न च ज्ञानी न वा योगी
केवलं दुःखभागसौ॥ 10 ॥
English transliteration

yasyaabhimaano mokshe’pi
dehe’pi mamataa tathaa.
na cha jnyaanee na vaa yogee
kevalam duhkhabhaagasau..

Gujarati transliteration

યસ્યાભિમાનો મોક્ષેઽપિ
દેહેઽપિ મમતા તથા।
ન ચ જ્ઞાની ન વા યોગી
કેવલં દુઃખભાગસૌ॥

Malayalam transliteration

യസ്യാഭിമാനോ മോക്ഷേഽപി
ദേഹേഽപി മമതാ തഥാ।
ന ച ജ്ഞാനീ ന വാ യോഗീ
കേവലം ദുഃഖഭാഗസൗ॥

Punjabi transliteration

ਯਸ੍ਯਾਭਿਮਾਨੋ ਮੋਕ੍ਸ਼ੇऽਪਿ ਦੇਹੇऽਪਿ ਮਮਤਾ ਤਥਾ।
ਨ ਚ ਜ੍ਞਾਨੀ ਨ ਵਾ ਯੋਗੀ ਕੇਵਲਂ ਦੁਃਖਭਾਗਸੌ॥

Tamil transliteration

யஸ்யாபி⁴மானோ மோக்ஷே(அ)பி
தே³ஹே(அ)பி மமதா ததா²।
ந ச ஜ்ஞானீ ந வா யோகீ³
கேவலம்ʼ து³꞉க²பா⁴க³ஸௌ॥

Telugu transliteration

యస్యాభిమానో మోక్షేఽపి
దేహేఽపి మమతా తథా।
న చ జ్ఞానీ న వా యోగీ
కేవలం దుఃఖభాగసౌ॥

English meaning

One who wants liberation and is also attached to his body, is neither knowledgeable nor yogi. He just suffers

Hindi meaning

जो मोक्ष भी चाहता है और इस शरीर में आसक्ति भी रखता है, वह न ज्ञानी है और न योगी बल्कि केवल दुःख को प्राप्त करने वाला है॥

Punjabi meaning

ਜਿਹੜਾ ਮੁਕਤੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਲਗਾਵ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਨਾ ਤਾਂ ਗਿਆਨਵਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਯੋਗੀ, ਪਰ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ.

हरो यद्युपदेष्टा ते हरिः
कमलजोऽपि वा।
तथापि न तव स्वाथ्यं
सर्वविस्मरणादृते॥ 11 ॥
English transliteration

haro yadyupadesht’aa te harih
kamalajo’pi vaa.
tathaapi na tava svaathyam
sarvavismaranaadrite..

Gujarati transliteration

હરો યદ્યુપદેષ્ટા તે હરિઃ
કમલજોઽપિ વા।
તથાપિ ન તવ સ્વાથ્યં
સર્વવિસ્મરણાદૃતે॥

Malayalam transliteration

ഹരോ യദ്യുപദേഷ്ടാ തേ ഹരിഃ
കമലജോഽപി വാ।
തഥാപി ന തവ സ്വാഥ്യം
സർവവിസ്മരണാദൃതേ॥

Punjabi transliteration

ਹਰੋ ਯਦ੍ਯੁਪਦੇਸ਼੍ਟਾ ਤੇ ਹਰਿਃ ਕਮਲਜੋऽਪਿ ਵਾ।
ਤਥਾਪਿ ਨ ਤਵ ਸ੍ਵਾਥ੍ਯਂ ਸਰ੍ਵਵਿਸ੍ਮਰਣਾਦਤੇ॥

Tamil transliteration

ஹரோ யத்³யுபதே³ஷ்டா தே ஹரி꞉
கமலஜோ(அ)பி வா।
ததா²பி ந தவ ஸ்வாத்²யம்ʼ
ஸர்வவிஸ்மரணாத்³ருʼதே॥

Telugu transliteration

హరో యద్యుపదేష్టా తే హరిః
కమలజోఽపి వా।
తథాపి న తవ స్వాథ్యం
సర్వవిస్మరణాదృతే॥

English meaning

Unless you forget everything else, you will not be established in self, even though Shiva, Vishnu or Brahma themselves teach you

Hindi meaning

यदि तुम्हारे उपदेशक साक्षात् शिव, विष्णु या ब्रह्मा भी हों तो भी सब कुछ विस्मरण किये बिना तुम आत्म स्वरुप को प्राप्त नहीं होगे॥

Punjabi meaning

ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉਪਦੇਸ਼ਕ ਨੇ ਸ਼ਿਵ, ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਜਾਂ ਬ੍ਰਹਮਾ ਦਾ ਇੰਟਰਵਿed ਲਿਆ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਭੁੱਲਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ.

Next
Previous