3. Atmadvaita

Self in All and All in the Self

Ashtavakra deprecates the attachments within and without and enunciates the status of the realized.


अष्टावक्र उवाच
अविनाशिनमात्मानं
एकं विज्ञाय तत्त्वतः।
तवात्मज्ञानस्य धीरस्य
कथमर्थार्जने रतिः॥ 1 ॥
English transliteration

asht’aavakra uvaacha
avinaashinamaatmaanam
ekam vijnyaaya tattvatah.
tavaatmajnyaanasya dheerasya
kathamarthaarjane ratih..

Gujarati transliteration

અષ્ટાવક્ર ઉવાચ
અવિનાશિનમાત્માનં
એકં વિજ્ઞાય તત્ત્વતઃ।
તવાત્મજ્ઞાનસ્ય ધીરસ્ય
કથમર્થાર્જને રતિઃ॥

Malayalam transliteration

അഷ്ടാവക്ര ഉവാച
അവിനാശിനമാത്മാനം
ഏകം വിജ്ഞായ തത്ത്വതഃ।
തവാത്മജ്ഞാനസ്യ ധീരസ്യ
കഥമർഥാർജനേ രതിഃ॥

Punjabi transliteration

ਅਸ਼ਟਵਕ੍ਰ ਉਵਾਚ
ਅਵਿਨਾਸ਼ਿਨਮਾਤ੍ਮਾਨਂ ਏਕਂ ਵਿਜ੍ਞਾਯ ਤਤ੍ਤ੍ਵਤਃ।
ਤਵਾਤ੍ਮਜ੍ਞਾਨਸ੍ਯ ਧੀਰਸ੍ਯ ਕਥਮਰ੍ਥਾਰ੍ਜਨੇ ਰਤਿਃ॥

Tamil transliteration

அஷ்டாவக்ர உவாச
அவினாஶினமாத்மானம்ʼ
ஏகம்ʼ விஜ்ஞாய தத்த்வத꞉।
தவாத்மஜ்ஞானஸ்ய தீ⁴ரஸ்ய
கத²மர்தா²ர்ஜனே ரதி꞉॥

Telugu transliteration

అష్టావక్ర ఉవాచ
అవినాశినమాత్మానం
ఏకం విజ్ఞాయ తత్త్వతః।
తవాత్మజ్ఞానస్య ధీరస్య
కథమర్థార్జనే రతిః॥

English meaning

Know self as indestructible and one. How could a wise man having self-knowledge can like acquiring wealth?

Hindi meaning

आत्मा को अविनाशी और एक जानो । उस आत्म-ज्ञान को प्राप्त कर, किसी बुद्धिमान व्यक्ति की रूचि धन अर्जित करने में कैसे हो सकती है॥

Punjabi meaning

ਰੂਹ ਨੂੰ ਅਵਿਨਾਸ਼ੀ ਅਤੇ ਇਕ ਜਾਣੋ. ਉਸ ਸਵੈ-ਗਿਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੋਈ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਵੇਂ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ?

आत्माज्ञानादहो
प्रीतिर्विषयभ्रमगोचरे।
शुक्तेरज्ञानतो लोभो
यथा रजतविभ्रमे॥ 2 ॥
English transliteration

aatmaajnyaanaadaho
preetirvishayabhramagochare.
shukterajnyaanato lobho
yathaa rajatavibhrame..

Gujarati transliteration

આત્માજ્ઞાનાદહો
પ્રીતિર્વિષયભ્રમગોચરે।
શુક્તેરજ્ઞાનતો લોભો
યથા રજતવિભ્રમે॥

Malayalam transliteration

ആത്മാജ്ഞാനാദഹോ
പ്രീതിർവിഷയഭ്രമഗോചരേ।
ശുക്തേരജ്ഞാനതോ ലോഭോ
യഥാ രജതവിഭ്രമേ॥

Punjabi transliteration

ਆਤ੍ਮਾਜ੍ਞਾਨਾਦਹੋ ਪ੍ਰੀਤਿਰ੍ਵਿਸ਼ਯਭ੍ਰਮਗੋਚਰੇ।
ਸ਼ੁਕ੍ਤੇਰਜ੍ਞਾਨਤੋ ਲੋਭੋ ਯਥਾ ਰਜਤਵਿਭ੍ਰਮੇ॥

Tamil transliteration

ஆத்மாஜ்ஞானாத³ஹோ
ப்ரீதிர்விஷயப்⁴ரமகோ³சரே।
ஶுக்தேரஜ்ஞானதோ லோபோ⁴
யதா² ரஜதவிப்⁴ரமே॥

Telugu transliteration

ఆత్మాజ్ఞానాదహో
ప్రీతిర్విషయభ్రమగోచరే।
శుక్తేరజ్ఞానతో లోభో
యథా రజతవిభ్రమే॥

English meaning

Not knowing self leads to attachment in false sense objects just as mistakenly understanding mother of pearl as silver invokes greed

Hindi meaning

स्वयं के अज्ञान से भ्रमवश विषयों से लगाव हो जाता है जैसे सीप में चाँदी का भ्रम होने पर उसमें लोभ उत्पन्न हो जाता है॥

Punjabi meaning

ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਦੁਆਰਾ, ਮਨੁੱਖ ਭਰਮ ਵਰਗੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੀਪ ਵਿੱਚ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਉਲਝਣ, ਇਹ ਲਾਲਚ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ.

विश्वं स्फुरति यत्रेदं
तरङ्गा इव सागरे।
सोऽहमस्मीति विज्ञाय
किं दीन इव धावसि॥ 3 ॥
English transliteration

vishvam sphurati yatredam
tarangaa iva saagare.
so’hamasmeeti vijnyaaya
kim deena iva dhaavasi..

Gujarati transliteration

વિશ્વં સ્ફુરતિ યત્રેદં
તરઙ્ગા ઇવ સાગરે।
સોઽહમસ્મીતિ વિજ્ઞાય
કિં દીન ઇવ ધાવસિ॥

Malayalam transliteration

വിശ്വം സ്ഫുരതി യത്രേദം
തരംഗാ ഇവ സാഗരേ।
സോഽഹമസ്മീതി വിജ്ഞായ
കിം ദീന ഇവ ധാവസി॥

Punjabi transliteration

ਵਿਸ਼੍ਵਂ ਸ੍ਫੁਰਤਿ ਯਤ੍ਰੇਦਂ ਤਰਙ੍ਗਾ ਇਵ ਸਾਗਰੇ।
ਸੋऽਹਮਸ੍ਮੀਤਿ ਵਿਜ੍ਞਾਯ ਕਿਂ ਦੀਨ ਇਵ ਧਾਵਸਿ॥

Tamil transliteration

விஶ்வம்ʼ ஸ்பு²ரதி யத்ரேத³ம்ʼ
தரங்கா³ இவ ஸாக³ரே।
ஸோ(அ)ஹமஸ்மீதி விஜ்ஞாய
கிம்ʼ தீ³ன இவ தா⁴வஸி॥

Telugu transliteration

విశ్వం స్ఫురతి యత్రేదం
తరంగా ఇవ సాగరే।
సోఽహమస్మీతి విజ్ఞాయ
కిం దీన ఇవ ధావసి॥

English meaning

This world originates from self like waves from the sea. Recognizing, ‘I am That’, why run like a poor?

Hindi meaning

सागर से लहरों के समान जिससे यह विश्व उत्पन्न होता है, वह मैं ही हूँ जानकर तुम एक दीन जैसे कैसे भाग सकते हो॥

Punjabi meaning

ਸਮੁੰਦਰ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਉਤਪੰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹ ਹਾਂ ਜੋ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੀਨ ਵਾਂਗ ਕਿਵੇਂ ਦੌੜ ਸਕਦੇ ਹੋ.

श्रुत्वापि शुद्धचैतन्य
आत्मानमतिसुन्दरं।
उपस्थेऽत्यन्तसंसक्तो
मालिन्यमधिगच्छति॥ 4 ॥
English transliteration

shrutvaapi shuddhachaitanya
aatmaanamatisundaram.
upasthe’tyantasamsakto
maalinyamadhigachchhati..

Gujarati transliteration

શ્રુત્વાપિ શુદ્ધચૈતન્ય
આત્માનમતિસુન્દરં।
ઉપસ્થેઽત્યન્તસંસક્તો
માલિન્યમધિગચ્છતિ॥

Malayalam transliteration

ശ്രുത്വാപി ശുദ്ധചൈതന്യ
ആത്മാനമതിസുന്ദരം।
ഉപസ്ഥേഽത്യന്തസംസക്തോ
മാലിന്യമധിഗച്ഛതി॥

Punjabi transliteration

ਸ਼੍ਰੁਤ੍ਵਾਪਿ ਸ਼ੁਦ੍ਧਚੈਤਨ੍ਯ ਆਤ੍ਮਾਨਮਤਿਸੁਨ੍ਦਰਮ੍।
ਉਪਸ੍ਥੇऽਤ੍ਯਨ੍ਤਸਂਸਕ੍ਤੋ ਮਾਲਿਨ੍ਯਮਧਿਗਚ੍ਛਤਿ॥

Tamil transliteration

ஶ்ருத்வாபி ஶுத்³த⁴சைதன்ய
ஆத்மானமதிஸுந்த³ரம்ʼ।
உபஸ்தே²(அ)த்யந்தஸம்ʼஸக்தோ
மாலின்யமதி⁴க³ச்ச²தி॥

Telugu transliteration

శ్రుత్వాపి శుద్ధచైతన్య
ఆత్మానమతిసుందరం।
ఉపస్థేఽత్యంతసంసక్తో
మాలిన్యమధిగచ్ఛతి॥

English meaning

After hearing self to be pure, conscious and very beautiful, how can you be attracted to sexual objects and get impure?

Hindi meaning

यह सुनकर भी कि आत्मा शुद्ध, चैतन्य और अत्यंत सुन्दर है तुम कैसे जननेंद्रिय में आसक्त होकर मलिनता को प्राप्त हो सकते हो॥

Punjabi meaning

ਇਹ ਸੁਣਦਿਆਂ ਹੋਏ ਵੀ ਕਿ ਆਤਮਾ ਸ਼ੁੱਧ, ਗਿਆਨਵਾਨ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਕੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ.

सर्वभूतेषु चात्मानं
सर्वभूतानि चात्मनि।
मुनेर्जानत आश्चर्यं
ममत्वमनुवर्तते॥ 5 ॥
English transliteration

sarvabhooteshu chaatmaanam
sarvabhootaani chaatmani.
munerjaanata aashcharyam
mamatvamanuvartate..

Gujarati transliteration

સર્વભૂતેષુ ચાત્માનં
સર્વભૂતાનિ ચાત્મનિ।
મુનેર્જાનત આશ્ચર્યં
મમત્વમનુવર્તતે॥

Malayalam transliteration

സർവഭൂതേഷു ചാത്മാനം
സർവഭൂതാനി ചാത്മനി।
മുനേർജാനത ആശ്ചര്യം
മമത്വമനുവർതതേ॥

Punjabi transliteration

ਸਰ੍ਵਭੂਤੇਸ਼ੁ ਚਾਤ੍ਮਾਨਂ ਸਰ੍ਵਭੂਤਾਨਿ ਚਾਤ੍ਮਨਿ।
ਮੁਨੇਰ੍ਜਾਨਤ ਆਸ਼੍ਚਰ੍ਯਂ ਮਮਤ੍ਵਮਨੁਵਰ੍ਤਤੇ॥

Tamil transliteration

ஸர்வபூ⁴தேஷு சாத்மானம்ʼ
ஸர்வபூ⁴தானி சாத்மனி।
முனேர்ஜானத ஆஶ்சர்யம்ʼ
மமத்வமனுவர்ததே॥

Telugu transliteration

సర్వభూతేషు చాత్మానం
సర్వభూతాని చాత్మని।
మునేర్జానత ఆశ్చర్యం
మమత్వమనువర్తతే॥

English meaning

For a sage who knows himself to be is in all beings and all beings in him, retaining attachment is surprising!

Hindi meaning

सभी प्राणियों में स्वयं को और स्वयं में सब प्राणियों को जानने वाले मुनि में ममता की भावना का बने रहना आश्चर्य ही है॥

Punjabi meaning

ਸਾਰੇ ਜੀਵਾਂ ਵਿਚ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹਨ.

आस्थितः परमाद्वैतं
मोक्षार्थेऽपि व्यवस्थितः।
आश्चर्यं कामवशगो
विकलः केलिशिक्षया॥ 6 ॥
English transliteration

aasthitah paramaadvaitam
mokshaarthe’pi vyavasthitah.
aashcharyam kaamavashago
vikalah kelishikshayaa..

Gujarati transliteration

આસ્થિતઃ પરમાદ્વૈતં
મોક્ષાર્થેઽપિ વ્યવસ્થિતઃ।
આશ્ચર્યં કામવશગો
વિકલઃ કેલિશિક્ષયા॥

Malayalam transliteration

ആസ്ഥിതഃ പരമാദ്വൈതം
മോക്ഷാർഥേഽപി വ്യവസ്ഥിതഃ।
ആശ്ചര്യം കാമവശഗോ
വികലഃ കേലിശിക്ഷയാ॥

Punjabi transliteration

ਆਸ੍ਥਿਤਃ ਪਰਮਾਦ੍ਵੈਤਂ ਮੋਕ੍ਸ਼ਾਰ੍ਥੇऽਪਿ ਵ੍ਯਵਸ੍ਥਿਤਃ।
ਆਸ਼੍ਚਰ੍ਯਂ ਕਾਮਵਸ਼ਗੋ ਵਿਕਲਃ ਕੇਲਿਸ਼ਿਕ੍ਸ਼ਯਾ॥

Tamil transliteration

ஆஸ்தி²த꞉ பரமாத்³வைதம்ʼ
மோக்ஷார்தே²(அ)பி வ்யவஸ்தி²த꞉।
ஆஶ்சர்யம்ʼ காமவஶகோ³
விகல꞉ கேலிஶிக்ஷயா॥

Telugu transliteration

ఆస్థితః పరమాద్వైతం
మోక్షార్థేఽపి వ్యవస్థితః।
ఆశ్చర్యం కామవశగో
వికలః కేలిశిక్షయా॥

English meaning

For the one aspiring for highest non-dual Lord and fully aware of the meaning of liberation, subjugation to desires is surprising

Hindi meaning

एक ब्रह्म का आश्रय लेने वाले और मोक्ष के अर्थ का ज्ञान रखने वाले का आमोद-प्रमोद द्वारा उत्पन्न कामनाओं से विचलित होना आश्चर्य ही है॥

Punjabi meaning

ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੋਕਸ਼ ਦੇ ਅਰਥ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਅਨੰਦ ਦੁਆਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾਉਂਦਾ ਹੈ.

उद्भूतं ज्ञानदुर्मित्रम-
वधार्यातिदुर्बलः।
आश्चर्यं काममाकाङ्क्षेत् कालमन्तमनुश्रितः॥ 7 ॥
English transliteration

udbhootam jnyaanadurmitrama-
vadhaaryaatidurbalah.
aashcharyam kaamamaakaankshet kaalamantamanushritah..

Gujarati transliteration

ઉદ્ભૂતં જ્ઞાનદુર્મિત્રમ-
વધાર્યાતિદુર્બલઃ।
આશ્ચર્યં કામમાકાઙ્ક્ષેત્ કાલમન્તમનુશ્રિતઃ॥

Malayalam transliteration

ഉദ്ഭൂതം ജ്ഞാനദുർമിത്രമ-
വധാര്യാതിദുർബലഃ।
ആശ്ചര്യം കാമമാകാങ്ക്ഷേത് കാലമന്തമനുശ്രിതഃ॥

Punjabi transliteration

ਉਦ੍ਭੂਤਂ ਜ੍ਞਾਨਦੁਰ੍ਮਿਤ੍ਰਮਵਧਾਰ੍ਯਾਤਿਦੁਰ੍ਬਲਃ।
ਆਸ਼੍ਚਰ੍ਯਂ ਕਾਮਮਾਕਾਙ੍ਕ੍ਸ਼ੇਤ੍ ਕਾਲਮਨ੍ਤਮਨੁਸ਼੍ਰਿਤਃ॥

Tamil transliteration

உத்³பூ⁴தம்ʼ ஜ்ஞானது³ர்மித்ரம-
வதா⁴ர்யாதிது³ர்ப³ல꞉।
ஆஶ்சர்யம்ʼ காமமாகாங்க்ஷேத் காலமந்தமனுஶ்ரித꞉॥

Telugu transliteration

ఉద్భూతం జ్ఞానదుర్మిత్రమ-
వధార్యాతిదుర్బలః।
ఆశ్చర్యం కామమాకాంక్షేత్ కాలమంతమనుశ్రితః॥

English meaning

For a person having reached his last time, incapable of enjoying and knowing it to be enemy of the gained knowledge, it is surprising to be after sexual desires

Hindi meaning

अंत समय के निकट पहुँच चुके व्यक्ति का उत्पन्न ज्ञान के अमित्र काम की इच्छा रखना, जिसको धारण करने में वह अत्यंत अशक्त है, आश्चर्य ही है॥

Punjabi meaning

ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਜੋ ਗਿਆਨ ਦੇ ਅਨੌਖੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਤ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਹਿਨਣ ਲਈ ਉਹ ਅਤਿ ਅਯੋਗ ਹੈ.

इहामुत्र विरक्तस्य नित्यानित्यविवेकिनः।
आश्चर्यं मोक्षकामस्य
मोक्षाद् एव विभीषिका॥ 8 ॥
English transliteration

ihaamutra viraktasya nityaanityavivekinah.
aashcharyam mokshakaamasya
mokshaad eva vibheeshikaa..

Gujarati transliteration

ઇહામુત્ર વિરક્તસ્ય નિત્યાનિત્યવિવેકિનઃ।
આશ્ચર્યં મોક્ષકામસ્ય
મોક્ષાદ્ એવ વિભીષિકા॥

Malayalam transliteration

ഇഹാമുത്ര വിരക്തസ്യ നിത്യാനിത്യവിവേകിനഃ।
ആശ്ചര്യം മോക്ഷകാമസ്യ
മോക്ഷാദ് ഏവ വിഭീഷികാ॥

Punjabi transliteration

ਇਹਾਮੁਤ੍ਰ ਵਿਰਕ੍ਤਸ੍ਯ ਨਿਤ੍ਯਾਨਿਤ੍ਯਵਿਵੇਕਿਨਃ।
ਆਸ਼੍ਚਰ੍ਯਂ ਮੋਕ੍ਸ਼ਕਾਮਸ੍ਯ ਮੋਕ੍ਸ਼ਾਦ੍ ਏਵ ਵਿਭੀਸ਼ਿਕਾ॥

Tamil transliteration

இஹாமுத்ர விரக்தஸ்ய நித்யானித்யவிவேகின꞉।
ஆஶ்சர்யம்ʼ மோக்ஷகாமஸ்ய
மோக்ஷாத்³ ஏவ விபீ⁴ஷிகா॥

Telugu transliteration

ఇహాముత్ర విరక్తస్య నిత్యానిత్యవివేకినః।
ఆశ్చర్యం మోక్షకామస్య
మోక్షాద్ ఏవ విభీషికా॥

English meaning

Suprise, unattached to this and the other world, those who can discriminate between the permanent and the impermanent, and wish to liberate are afraid of liberation

Hindi meaning

इस लोक और परलोक से विरक्त, नित्य और अनित्य का ज्ञान रखने वाले और मोक्ष की कामना रखने वालों का मोक्ष से डरना, आश्चर्य ही है॥

Punjabi meaning

ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਅਤੇ ਪਰਲੋਕ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਦੀਵੀ ਅਤੇ ਸਦੀਵੀ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹਨ.

धीरस्तु भोज्यमानोऽपि पीड्यमानोऽपि सर्वदा।
आत्मानं केवलं पश्यन्
न तुष्यति न कुप्यति॥ 9 ॥
English transliteration

dheerastu bhojyamaano’pi peed’yamaano’pi sarvadaa.
aatmaanam kevalam pashyan
na tushyati na kupyati..

Gujarati transliteration

ધીરસ્તુ ભોજ્યમાનોઽપિ પીડ્યમાનોઽપિ સર્વદા।
આત્માનં કેવલં પશ્યન્
ન તુષ્યતિ ન કુપ્યતિ॥

Malayalam transliteration

ധീരസ്തു ഭോജ്യമാനോഽപി പീഡ്യമാനോഽപി സർവദാ।
ആത്മാനം കേവലം പശ്യൻ
ന തുഷ്യതി ന കുപ്യതി॥

Punjabi transliteration

ਧੀਰਸ੍ਤੁ ਭੋਜ੍ਯਮਾਨੋऽਪਿ ਪੀਡ੍ਯਮਾਨੋऽਪਿ ਸਰ੍ਵਦਾ।
ਆਤ੍ਮਾਨਂ ਕੇਵਲਂ ਪਸ਼੍ਯਨ੍ ਨ ਤੁਸ਼੍ਯਤਿ ਨ ਕੁਪ੍ਯਤਿ॥

Tamil transliteration

தீ⁴ரஸ்து போ⁴ஜ்யமானோ(அ)பி பீட்³யமானோ(அ)பி ஸர்வதா³।
ஆத்மானம்ʼ கேவலம்ʼ பஶ்யன்
ந துஷ்யதி ந குப்யதி॥

Telugu transliteration

ధీరస్తు భోజ్యమానోఽపి పీడ్యమానోఽపి సర్వదా।
ఆత్మానం కేవలం పశ్యన్
న తుష్యతి న కుప్యతి॥

English meaning

The wise who always see self only, are neither pleased nor get angry whether they are feted or tormented

Hindi meaning

सदा केवल आत्मा का दर्शन करने वाले बुद्धिमान व्यक्ति भोजन कराने पर या पीड़ित करने पर न प्रसन्न होते हैं और न क्रोध ही करते हैं॥

Punjabi meaning

ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਲੋਕ ਜੋ ਸਿਰਫ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹਨ ਉਹ ਭੋਜਨ ਜਾਂ ਦੁੱਖ ਲੈਣ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਜਾਂ ਗੁੱਸੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ.

चेष्टमानं शरीरं स्वं पश्यत्यन्यशरीरवत्।
संस्तवे चापि निन्दायां
कथं क्षुभ्येत् महाशयः॥ 10 ॥
English transliteration

chesht’amaanam shareeram svam pashyatyanyashareeravat.
samstave chaapi nindaayaam
katham kshubhyet mahaashayah..

Gujarati transliteration

ચેષ્ટમાનં શરીરં સ્વં પશ્યત્યન્યશરીરવત્।
સંસ્તવે ચાપિ નિન્દાયાં
કથં ક્ષુભ્યેત્ મહાશયઃ॥

Malayalam transliteration

ചേഷ്ടമാനം ശരീരം സ്വം പശ്യത്യന്യശരീരവത്।
സംസ്തവേ ചാപി നിന്ദായാം
കഥം ക്ഷുഭ്യേത് മഹാശയഃ॥

Punjabi transliteration

ਚੇਸ਼੍ਟਮਾਨਂ ਸ਼ਰੀਰਂ ਸ੍ਵਂ ਪਸ਼੍ਯਤ੍ਯਨ੍ਯਸ਼ਰੀਰਵਤ੍।
ਸਂਸ੍ਤਵੇ ਚਾਪਿ ਨਿਨ੍ਦਾਯਾਂ ਕਥਂ ਕ੍ਸ਼ੁਭ੍ਯੇਤ੍ ਮਹਾਸ਼ਯਃ॥

Tamil transliteration

சேஷ்டமானம்ʼ ஶரீரம்ʼ ஸ்வம்ʼ பஶ்யத்யன்யஶரீரவத்।
ஸம்ʼஸ்தவே சாபி நிந்தா³யாம்ʼ
கத²ம்ʼ க்ஷுப்⁴யேத் மஹாஶய꞉॥

Telugu transliteration

చేష్టమానం శరీరం స్వం పశ్యత్యన్యశరీరవత్।
సంస్తవే చాపి నిందాయాం
కథం క్షుభ్యేత్ మహాశయః॥

English meaning

How can noble men be perturbed by praise or blame who see their bodies alike to others

Hindi meaning

अपने कार्यशील शरीर को दूसरों के शरीरों की तरह देखने वाले महापुरुषों को प्रशंसा या निंदा कैसे विचलित कर सकती है॥

Punjabi meaning

ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਹਾਂ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਜਾਂ ਨਿੰਦਾ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਵਾਂਗ ਵੇਖਦੇ ਹਨ?

मायामात्रमिदं विश्वं
पश्यन् विगतकौतुकः।
अपि सन्निहिते मृत्यौ
कथं त्रस्यति धीरधीः॥ 11 ॥
English transliteration

maayaamaatramidam vishvam
pashyan vigatakautukah.
api sannihite mrityau
katham trasyati dheeradheeh..

Gujarati transliteration

માયામાત્રમિદં વિશ્વં
પશ્યન્ વિગતકૌતુકઃ।
અપિ સન્નિહિતે મૃત્યૌ
કથં ત્રસ્યતિ ધીરધીઃ॥

Malayalam transliteration

മായാമാത്രമിദം വിശ്വം
പശ്യൻ വിഗതകൗതുകഃ।
അപി സന്നിഹിതേ മൃത്യൗ
കഥം ത്രസ്യതി ധീരധീഃ॥

Punjabi transliteration

ਮਾਯਾਮਾਤ੍ਰਮਿਦਂ ਵਿਸ਼੍ਵਂ ਪਸ਼੍ਯਨ੍ ਵਿਗਤਕੌਤੁਕਃ।
ਅਪਿ ਸਨ੍ਨਿਹਿਤੇ ਮਤ੍ਯੌ ਕਥਂ ਤ੍ਰਸ੍ਯਤਿ ਧੀਰਧੀਃ॥

Tamil transliteration

மாயாமாத்ரமித³ம்ʼ விஶ்வம்ʼ
பஶ்யன் விக³தகௌதுக꞉।
அபி ஸன்னிஹிதே ம்ருʼத்யௌ
கத²ம்ʼ த்ரஸ்யதி தீ⁴ரதீ⁴꞉॥

Telugu transliteration

మాయామాత్రమిదం విశ్వం
పశ్యన్ విగతకౌతుకః।
అపి సన్నిహితే మృత్యౌ
కథం త్రస్యతి ధీరధీః॥

English meaning

Devoid of any questions, seeing this world as imagined in Maya, how can one with resolute intelligence be fearful of even the incident death?

Hindi meaning

समस्त जिज्ञासाओं से रहित, इस विश्व को माया में कल्पित देखने वाले, स्थिर प्रज्ञा वाले व्यक्ति को आसन्न मृत्यु भी कैसे भयभीत कर सकती है॥

Punjabi meaning

ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਮਾਇਆ ਵਿਚ ਕਲਪਿਤ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਉਤਸੁਕਤਾ ਤੋਂ ਰਹਿਤ, ਮੌਤ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਡਰ ਸਕਦਾ ਹੈ?

निःस्पृहं मानसं यस्य
नैराश्येऽपि महात्मनः।
तस्यात्मज्ञानतृप्तस्य
तुलना केन जायते॥ 12 ॥
English transliteration

nihspriham maanasam yasya
nairaashye’pi mahaatmanah.
tasyaatmajnyaanatriptasya
tulanaa kena jaayate..

Gujarati transliteration

નિઃસ્પૃહં માનસં યસ્ય
નૈરાશ્યેઽપિ મહાત્મનઃ।
તસ્યાત્મજ્ઞાનતૃપ્તસ્ય
તુલના કેન જાયતે॥

Malayalam transliteration

നിഃസ്പൃഹം മാനസം യസ്യ
നൈരാശ്യേഽപി മഹാത്മനഃ।
തസ്യാത്മജ്ഞാനതൃപ്തസ്യ
തുലനാ കേന ജായതേ॥

Punjabi transliteration

ਨਿਃਸ੍ਪਹਂ ਮਾਨਸਂ ਯਸ੍ਯ ਨੈਰਾਸ਼੍ਯੇऽਪਿ ਮਹਾਤ੍ਮਨਃ।
ਤਸ੍ਯਾਤ੍ਮਜ੍ਞਾਨਤਪ੍ਤਸ੍ਯ ਤੁਲਨਾ ਕੇਨ ਜਾਯਤੇ॥

Tamil transliteration

நி꞉ஸ்ப்ருʼஹம்ʼ மானஸம்ʼ யஸ்ய
நைராஶ்யே(அ)பி மஹாத்மன꞉।
தஸ்யாத்மஜ்ஞானத்ருʼப்தஸ்ய
துலனா கேன ஜாயதே॥

Telugu transliteration

నిఃస్పృహం మానసం యస్య
నైరాశ్యేఽపి మహాత్మనః।
తస్యాత్మజ్ఞానతృప్తస్య
తులనా కేన జాయతే॥

English meaning

Who can be compared to the saint, free from desires even in disappointment and satisfied with the knowledge of self?

Hindi meaning

निराशा में भी समस्त इच्छाओं से रहित, स्वयं के ज्ञान से प्रसन्न महात्मा की तुलना किससे की जा सकती है॥

Punjabi meaning

ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ, ਜਿਸਦੀ ਤੁਲਨਾ ਮਹਾਤਮਾ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਦੇ ਗਿਆਨ ਨਾਲ ਖੁਸ਼, ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ.

स्वभावाद् एव जानानो
दृश्यमेतन्न किंचन।
इदं ग्राह्यमिदं त्याज्यं
स किं पश्यति धीरधीः॥ 13 ॥
English transliteration

svabhaavaad eva jaanaano
drishyametanna kinchana.
idam graahyamidam tyaajyam
sa kim pashyati dheeradheeh..

Gujarati transliteration

સ્વભાવાદ્ એવ જાનાનો
દૃશ્યમેતન્ન કિંચન।
ઇદં ગ્રાહ્યમિદં ત્યાજ્યં
સ કિં પશ્યતિ ધીરધીઃ॥

Malayalam transliteration

സ്വഭാവാദ് ഏവ ജാനാനോ
ദൃശ്യമേതന്ന കിഞ്ചന।
ഇദം ഗ്രാഹ്യമിദം ത്യാജ്യം
സ കിം പശ്യതി ധീരധീഃ॥

Punjabi transliteration

ਸ੍ਵਭਾਵਾਦ੍ ਏਵ ਜਾਨਾਨੋ ਦਸ਼੍ਯਮੇਤਨ੍ਨ ਕਿਂਚਨ।
ਇਦਂ ਗ੍ਰਾਹ੍ਯਮਿਦਂ ਤ੍ਯਾਜ੍ਯਂ ਸ ਕਿਂ ਪਸ਼੍ਯਤਿ ਧੀਰਧੀਃ॥

Tamil transliteration

ஸ்வபா⁴வாத்³ ஏவ ஜானானோ
த்³ருʼஶ்யமேதன்ன கிஞ்சன।
இத³ம்ʼ க்³ராஹ்யமித³ம்ʼ த்யாஜ்யம்ʼ
ஸ கிம்ʼ பஶ்யதி தீ⁴ரதீ⁴꞉॥

Telugu transliteration

స్వభావాద్ ఏవ జానానో
దృశ్యమేతన్న కించన।
ఇదం గ్రాహ్యమిదం త్యాజ్యం
స కిం పశ్యతి ధీరధీః॥

English meaning

Know this world to be visible due to its very nature, it is non-existent actually.How can a person with resolute intelligence discriminate things as to be taken or to be rejected?

Hindi meaning

स्वभाव से ही विश्व को दृश्यमान जानो, इसका कुछ भी अस्तित्व नहीं है। यह ग्रहण करने योग्य है और यह त्यागने योग्य, देखने वाला स्थिर प्रज्ञायुक्त व्यक्ति क्या देखता है?॥

Punjabi meaning

ਕੁਦਰਤ ਦੁਆਰਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣੋ, ਇਸਦਾ ਕੋਈ ਵਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਇਹ ਸਵੀਕਾਰਨ ਯੋਗ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਵਾਲਾ, ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਥਿਰ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਕੀ ਦੇਖਦਾ ਹੈ?

अंतस्त्यक्तकषायस्य
निर्द्वन्द्वस्य निराशिषः।
यदृच्छयागतो भोगो
न दुःखाय न तुष्टये॥ 14 ॥
English transliteration

antastyaktakashaayasya
nirdvandvasya niraashishah.
yadrichchhayaagato bhogo
na duhkhaaya na tusht’aye..

Gujarati transliteration

અંતસ્ત્યક્તકષાયસ્ય
નિર્દ્વન્દ્વસ્ય નિરાશિષઃ।
યદૃચ્છયાગતો ભોગો
ન દુઃખાય ન તુષ્ટયે॥

Malayalam transliteration

അന്തസ്ത്യക്തകഷായസ്യ
നിർദ്വന്ദ്വസ്യ നിരാശിഷഃ।
യദൃച്ഛയാഗതോ ഭോഗോ
ന ദുഃഖായ ന തുഷ്ടയേ॥

Punjabi transliteration

ਅਂਤਸ੍ਤ੍ਯਕ੍ਤਕਸ਼ਾਯਸ੍ਯ ਨਿਰ੍ਦ੍ਵਨ੍ਦ੍ਵਸ੍ਯ ਨਿਰਾਸ਼ਿਸ਼ਃ।
ਯਦਚ੍ਛਯਾਗਤੋ ਭੋਗੋ ਨ ਦੁਃਖਾਯ ਨ ਤੁਸ਼੍ਟਯੇ॥

Tamil transliteration

அந்தஸ்த்யக்தகஷாயஸ்ய
நிர்த்³வந்த்³வஸ்ய நிராஶிஷ꞉।
யத்³ருʼச்ச²யாக³தோ போ⁴கோ³
ந து³꞉கா²ய ந துஷ்டயே॥

Telugu transliteration

అంతస్త్యక్తకషాయస్య
నిర్ద్వంద్వస్య నిరాశిషః।
యదృచ్ఛయాగతో భోగో
న దుఃఖాయ న తుష్టయే॥

English meaning

One who has given up inner passions, is beyond doubts and is without any desires does not feel pain or pleasure due to random events

Hindi meaning

विषयों की आतंरिक आसक्ति का त्याग करने वाले, संदेह से परे, बिना किसी इच्छा वाले व्यक्ति को स्वतः आने वाले भोग न दुखी कर सकते है और न सुखी॥

Punjabi meaning

ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਲਗਾਵ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ, ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਇੱਛਾ ਦੇ ਸੋਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ.

Next
Previous