14. Isvara

Natural Dissolution of the Mind

Janaka states that none can comprehend the ways of a jnani who roams the world with perfect freedom with content less (devoid of thoughts) mind as his very nature and therefore desire less and anchored firmly in the awareness of 'Being'.


प्रकृत्या शून्यचित्तो यः
प्रमादाद् भावभावनः।
निद्रितो बोधित इव क्षीण-
संस्मरणो हि सः॥ 1 ॥
English transliteration

prakrityaa shoonyachitto yah
pramaadaad bhaavabhaavanah.
nidrito bodhita iva ksheena-
samsmarano hi sah..

Gujarati transliteration

પ્રકૃત્યા શૂન્યચિત્તો યઃ
પ્રમાદાદ્ ભાવભાવનઃ।
નિદ્રિતો બોધિત ઇવ ક્ષીણ-
સંસ્મરણો હિ સઃ॥

Malayalam transliteration

പ്രകൃത്യാ ശൂന്യചിത്തോ യഃ
പ്രമാദാദ് ഭാവഭാവനഃ।
നിദ്രിതോ ബോധിത ഇവ ക്ഷീണ-
സംസ്മരണോ ഹി സഃ॥

Punjabi transliteration

ਜਨਕ ਉਵਾਚ
ਪ੍ਰਕਤ੍ਯਾ ਸ਼ੂਨ੍ਯਚਿਤ੍ਤੋ ਯਃ ਪ੍ਰਮਾਦਾਦ੍ ਭਾਵਭਾਵਨਃ।
ਨਿਦ੍ਰਿਤੋ ਬੋਧਿਤ ਇਵ ਕ੍ਸ਼ੀਣਸਂਸ੍ਮਰਣੋ ਹਿ ਸਃ॥

Tamil transliteration

ப்ரக்ருʼத்யா ஶூன்யசித்தோ ய꞉
ப்ரமாதா³த்³ பா⁴வபா⁴வன꞉।
நித்³ரிதோ போ³தி⁴த இவ க்ஷீண-
ஸம்ʼஸ்மரணோ ஹி ஸ꞉॥

Telugu transliteration

ప్రకృత్యా శూన్యచిత్తో యః
ప్రమాదాద్ భావభావనః।
నిద్రితో బోధిత ఇవ క్షీణ-
సంస్మరణో హి సః॥

English meaning

Sri Janaka says - He, who is thoughtless by nature and desires only very rarely becomes mostly free from the past memories as if a person from a dream when he wakes up

Hindi meaning

श्रीजनक कहते हैं - जो स्वभाव से ही विचारशून्य है और शायद ही कभी कोई इच्छा करता है वह पूर्व स्मृतियों से उसी प्रकार मुक्त हो जाता है जैसे कि नींद से जागा हुआ व्यक्ति अपने सपनों से॥

Punjabi meaning

ਸ਼੍ਰੀਜਨਾਕ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ - ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਸੁਭਾਅ ਅਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਇੱਛਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸੋਚਿਆ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਿਛਲੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਤੋਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਕਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਵਿਅਕਤੀ ਨੀਂਦ ਤੋਂ ਜਾਗਦਾ ਹੈ.

क्व धनानि क्व मित्राणि
क्व मे विषयदस्यवः।
क्व शास्त्रं क्व च विज्ञानं
यदा मे गलिता स्पृहा॥ 2 ॥
English transliteration

kva dhanaani kva mitraani
kva me vishayadasyavah.
kva shaastram kva cha vijnyaanam
yadaa me galitaa sprihaa..

Gujarati transliteration

ક્વ ધનાનિ ક્વ મિત્રાણિ
ક્વ મે વિષયદસ્યવઃ।
ક્વ શાસ્ત્રં ક્વ ચ વિજ્ઞાનં
યદા મે ગલિતા સ્પૃહા॥

Malayalam transliteration

ക്വ ധനാനി ക്വ മിത്രാണി
ക്വ മേ വിഷയദസ്യവഃ।
ക്വ ശാസ്ത്രം ക്വ ച വിജ്ഞാനം
യദാ മേ ഗലിതാ സ്പൃഹാ॥

Punjabi transliteration

ਕ੍ਵ ਧਨਾਨਿ ਕ੍ਵ ਮਿਤ੍ਰਾਣਿ ਕ੍ਵ ਮੇ ਵਿਸ਼ਯਦਸ੍ਯਵਃ।
ਕ੍ਵ ਸ਼ਾਸ੍ਤ੍ਰਂ ਕ੍ਵ ਚ ਵਿਜ੍ਞਾਨਂ ਯਦਾ ਮੇ ਗਲਿਤਾ ਸ੍ਪਹਾ॥

Tamil transliteration

க்வ த⁴னானி க்வ மித்ராணி
க்வ மே விஷயத³ஸ்யவ꞉।
க்வ ஶாஸ்த்ரம்ʼ க்வ ச விஜ்ஞானம்ʼ
யதா³ மே க³லிதா ஸ்ப்ருʼஹா॥

Telugu transliteration

క్వ ధనాని క్వ మిత్రాణి
క్వ మే విషయదస్యవః।
క్వ శాస్త్రం క్వ చ విజ్ఞానం
యదా మే గలితా స్పృహా॥

English meaning

When I do not have any desires left, what will I do of wealth, friends, sensual satisfaction, scriptures or knowledge

Hindi meaning

जब मैं कोई इच्छा नहीं करता तब मुझे धन, मित्रों, विषयों, शास्त्रों और विज्ञान से क्या प्रयोजन है॥

Punjabi meaning

ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਿਰ ਪੈਸਾ, ਮਿੱਤਰਾਂ, ਵਿਸ਼ਿਆਂ, ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕੀ ਹੈ?

विज्ञाते साक्षिपुरुषे
परमात्मनि चेश्वरे।
नैराश्ये बंधमोक्षे च
न चिंता मुक्तये मम॥ 3 ॥
English transliteration

vijnyaate saakshipurushe
paramaatmani cheshvare.
nairaashye bandhamokshe cha
na chintaa muktaye mama..

Gujarati transliteration

વિજ્ઞાતે સાક્ષિપુરુષે
પરમાત્મનિ ચેશ્વરે।
નૈરાશ્યે બંધમોક્ષે ચ
ન ચિંતા મુક્તયે મમ॥

Malayalam transliteration

വിജ്ഞാതേ സാക്ഷിപുരുഷേ
പരമാത്മനി ചേശ്വരേ।
നൈരാശ്യേ ബന്ധമോക്ഷേ ച
ന ചിന്താ മുക്തയേ മമ॥

Punjabi transliteration

ਵਿਜ੍ਞਾਤੇ ਸਾਕ੍ਸ਼ਿਪੁਰੁਸ਼ੇ ਪਰਮਾਤ੍ਮਨਿ ਚੇਸ਼੍ਵਰੇ।
ਨੈਰਾਸ਼੍ਯੇ ਬਂਧਮੋਕ੍ਸ਼ੇ ਚ ਨ ਚਿਂਤਾ ਮੁਕ੍ਤਯੇ ਮਮ॥

Tamil transliteration

விஜ்ஞாதே ஸாக்ஷிபுருஷே
பரமாத்மனி சேஶ்வரே।
நைராஶ்யே ப³ந்த⁴மோக்ஷே ச
ந சிந்தா முக்தயே மம॥

Telugu transliteration

విజ్ఞాతే సాక్షిపురుషే
పరమాత్మని చేశ్వరే।
నైరాశ్యే బంధమోక్షే చ
న చింతా ముక్తయే మమ॥

English meaning

Realizing the witness who is called God or Lord, I became indifferent to bondage or liberation and do not worry for my liberation

Hindi meaning

साक्षी पुरुष रूपी परमात्मा या ईश्वर को जानकर मैं बंधन और मोक्ष से निरपेक्ष हो गया हूँ और मुझे मोक्ष की चिंता भी नहीं है॥

Punjabi meaning

ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਬ੍ਰਹਮ ਜਾਂ ਬ੍ਰਹਮ ਰੂਪ ਨੂੰ ਜਾਣਦਿਆਂ, ਮੈਂ ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਅਤੇ ਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ.

अंतर्विकल्पशून्यस्य
बहिः स्वच्छन्दचारिणः।
भ्रान्तस्येव दशास्तास्तास्-
तादृशा एव जानते॥ 4 ॥
English transliteration

antarvikalpashoonyasya
bahih svachchhandachaarinah.
bhraantasyeva dashaastaastaas-
taadrishaa eva jaanate..

Gujarati transliteration

અંતર્વિકલ્પશૂન્યસ્ય
બહિઃ સ્વચ્છન્દચારિણઃ।
ભ્રાન્તસ્યેવ દશાસ્તાસ્તાસ્-
તાદૃશા એવ જાનતે॥

Malayalam transliteration

അന്തർവികൽപശൂന്യസ്യ
ബഹിഃ സ്വച്ഛന്ദചാരിണഃ।
ഭ്രാന്തസ്യേവ ദശാസ്താസ്താസ്-
താദൃശാ ഏവ ജാനതേ॥

Punjabi transliteration

ਅਂਤਰ੍ਵਿਕਲ੍ਪਸ਼ੂਨ੍ਯਸ੍ਯ ਬਹਿਃ ਸ੍ਵਚ੍ਛਨ੍ਦਚਾਰਿਣਃ।
ਭ੍ਰਾਨ੍ਤਸ੍ਯੇਵ ਦਸ਼ਾਸ੍ਤਾਸ੍ਤਾਸ੍ਤਾਦਸ਼ਾ ਏਵ ਜਾਨਤੇ॥

Tamil transliteration

அந்தர்விகல்பஶூன்யஸ்ய
ப³ஹி꞉ ஸ்வச்ச²ந்த³சாரிண꞉।
ப்⁴ராந்தஸ்யேவ த³ஶாஸ்தாஸ்தாஸ்-
தாத்³ருʼஶா ஏவ ஜானதே॥

Telugu transliteration

అంతర్వికల్పశూన్యస్య
బహిః స్వచ్ఛందచారిణః।
భ్రాంతస్యేవ దశాస్తాస్తాస్-
తాదృశా ఏవ జానతే॥

English meaning

The state which is without desires within, and is carefree outwardly just like a mad man, can only be recognized by someone in the same enlightened state

Hindi meaning

आतंरिक इच्छाओं से रहित, बाह्य रूप में चिंतारहित आचरण वाले, प्रायः मत्त पुरुष जैसे ही दिखने वाले प्रकाशित पुरुष अपने जैसे प्रकाशित पुरुषों द्वारा ही पहचाने जा सकते हैं॥

Punjabi meaning

ਅੰਦਰੂਨੀ ਇੱਛਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ, ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਤ ਵਿਵਹਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੋ ਅਕਸਰ ਮਰਦ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਦੀ ਪਛਾਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ.

Next
Previous