10. Vairagya

Dispassion

Ashtavakra enjoins Janaka to eschew into 'Aram' (virtuous conduct), 'Porul' (wealth), 'Inbam' (enjoyment) – all transitory and unreal – and thus freed of desire and therefore action stilled to rest only in bliss.


अष्टावक्र उवाच
विहाय वैरिणं कामम-
र्थं चानर्थसंकुलं।
धर्ममप्येतयोर्हेतुं
सर्वत्रानादरं कुरु॥ 1 ॥
English transliteration

asht’aavakra uvaacha
vihaaya vairinam kaamama-
rtham chaanarthasankulam.
dharmamapyetayorhetum
sarvatraanaadaram kuru..

Gujarati transliteration

અષ્ટાવક્ર ઉવાચ
વિહાય વૈરિણં કામમ-
ર્થં ચાનર્થસંકુલં।
ધર્મમપ્યેતયોર્હેતું
સર્વત્રાનાદરં કુરુ॥

Malayalam transliteration

അഷ്ടാവക്ര ഉവാച
വിഹായ വൈരിണം കാമമ-
ര്ഥം ചാനർഥസങ്കുലം।
ധർമമപ്യേതയോർഹേതും
സർവത്രാനാദരം കുരു॥

Punjabi transliteration

ਅਸ਼ਟਵਕ੍ਰ ਉਵਾਚ
ਵਿਹਾਯ ਵੈਰਿਣਂ ਕਾਮਮਰ੍ਥਂ ਚਾਨਰ੍ਥਸਂਕੁਲਮ੍।
ਧਰ੍ਮਮਪ੍ਯੇਤਯੋਰ੍ਹੇਤੁਂ ਸਰ੍ਵਤ੍ਰਾਨਾਦਰਂ ਕੁਰੁ॥

Tamil transliteration

அஷ்டாவக்ர உவாச
விஹாய வைரிணம்ʼ காமம-
ர்த²ம்ʼ சானர்த²ஸங்குலம்ʼ।
த⁴ர்மமப்யேதயோர்ஹேதும்ʼ
ஸர்வத்ரானாத³ரம்ʼ குரு॥

Telugu transliteration

అష్టావక్ర ఉవాచ
విహాయ వైరిణం కామమ-
ర్థం చానర్థసంకులం।
ధర్మమప్యేతయోర్హేతుం
సర్వత్రానాదరం కురు॥

English meaning

Give up the enemies, desires and money, the primary cause of many misfortunes. Rejecting these two will lead to righteousness and thus be indifferent to everything

Hindi meaning

कामना और अनर्थों के समूह धन रूपी शत्रुओं को त्याग दो, इन दोनों के त्याग रूपी धर्म से युक्त होकर सर्वत्र विरक्त (उदासीन) हो जाओ॥

Punjabi meaning

ਪਾਪ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦੌਲਤ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਤਿਆਗ ਕਰੋ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਤਿਆਗਿਆਂ ਦੇ ਧਰਮ ਨਾਲ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਨਿਰਾਸ਼ (ਉਦਾਸੀਨ) ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ.

स्वप्नेन्द्रजालवत् पश्य
दिनानि त्रीणि पंच वा।
मित्रक्षेत्रधनागार-
दारदायादिसंपदः॥ 2 ॥
English transliteration

svapnendrajaalavat pashya
dinaani treeni pancha vaa.
mitrakshetradhanaagaara-
daaradaayaadisampadah..

Gujarati transliteration

સ્વપ્નેન્દ્રજાલવત્ પશ્ય
દિનાનિ ત્રીણિ પંચ વા।
મિત્રક્ષેત્રધનાગાર-
દારદાયાદિસંપદઃ॥

Malayalam transliteration

സ്വപ്നേന്ദ്രജാലവത് പശ്യ
ദിനാനി ത്രീണി പഞ്ച വാ।
മിത്രക്ഷേത്രധനാഗാര-
ദാരദായാദിസമ്പദഃ॥

Punjabi transliteration

ਸ੍ਵਪ੍ਨੇਨ੍ਦ੍ਰਜਾਲਵਤ੍ ਪਸ਼੍ਯ ਦਿਨਾਨਿ ਤ੍ਰੀਣਿ ਪਂਚ ਵਾ।
ਮਿਤ੍ਰਕ੍ਸ਼ੇਤ੍ਰਧਨਾਗਾਰਦਾਰਦਾਯਾਦਿਸਮ੍ਪਦਃ॥

Tamil transliteration

ஸ்வப்னேந்த்³ரஜாலவத் பஶ்ய
தி³னானி த்ரீணி பஞ்ச வா।
மித்ரக்ஷேத்ரத⁴னாகா³ர-
தா³ரதா³யாதி³ஸம்பத³꞉॥

Telugu transliteration

స్వప్నేంద్రజాలవత్ పశ్య
దినాని త్రీణి పంచ వా।
మిత్రక్షేత్రధనాగార-
దారదాయాదిసంపదః॥

English meaning

Look at friends, land, money, wife and other properties as a dream in Maya to be destroyed in three to five days

Hindi meaning

मित्र, जमीन, कोषागार, पत्नी और अन्य संपत्तियों को स्वप्न की माया के समान तीन या पाँच दिनों में नष्ट होने वाला देखो॥

Punjabi meaning

ਦੋਸਤ, ਜ਼ਮੀਨ, ਖਜ਼ਾਨਾ, ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਜਿਵੇਂ ਸੁਪਨਾ ਮਾਇਆ ਤਿੰਨ ਜਾਂ ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਾਹ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ.

यत्र यत्र भवेत्तृष्णा
संसारं विद्धि तत्र वै।
प्रौढवैराग्यमाश्रित्य
वीततृष्णः सुखी भव॥ 3 ॥
English transliteration

yatra yatra bhavettrishnaa
samsaaram viddhi tatra vai.
praud’havairaagyamaashritya
veetatrishnah sukhee bhava..

Gujarati transliteration

યત્ર યત્ર ભવેત્તૃષ્ણા
સંસારં વિદ્ધિ તત્ર વૈ।
પ્રૌઢવૈરાગ્યમાશ્રિત્ય
વીતતૃષ્ણઃ સુખી ભવ॥

Malayalam transliteration

യത്ര യത്ര ഭവേത്തൃഷ്ണാ
സംസാരം വിദ്ധി തത്ര വൈ।
പ്രൗഢവൈരാഗ്യമാശ്രിത്യ
വീതതൃഷ്ണഃ സുഖീ ഭവ॥

Punjabi transliteration

ਯਤ੍ਰ ਯਤ੍ਰ ਭਵੇਤ੍ਤਸ਼੍ਣਾ ਸਂਸਾਰਂ ਵਿਦ੍ਧਿ ਤਤ੍ਰ ਵੈ।
ਪ੍ਰੌਢਵੈਰਾਗ੍ਯਮਾਸ਼੍ਰਿਤ੍ਯ ਵੀਤਤਸ਼੍ਣਃ ਸੁਖੀ ਭਵ॥

Tamil transliteration

யத்ர யத்ர ப⁴வேத்த்ருʼஷ்ணா
ஸம்ʼஸாரம்ʼ வித்³தி⁴ தத்ர வை।
ப்ரௌட⁴வைராக்³யமாஶ்ரித்ய
வீதத்ருʼஷ்ண꞉ ஸுகீ² ப⁴வ॥

Telugu transliteration

యత్ర యత్ర భవేత్తృష్ణా
సంసారం విద్ధి తత్ర వై।
ప్రౌఢవైరాగ్యమాశ్రిత్య
వీతతృష్ణః సుఖీ భవ॥

English meaning

Wherever there is attachment, there is world! Applying this mature non-attachment be free of desires and attain happiness

Hindi meaning

जहाँ जहाँ आसक्ति हो उसको ही संसार जानो, इस प्रकार परिपक्व वैराग्य के आश्रय में तृष्णारहित होकर सुखी हो जाओ॥

Punjabi meaning

ਜਿਥੇ ਵੀ ਲਗਾਵ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਾਣੋ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਸਿਆਣੇ ਚੁੱਪ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋਏ ਬਗੈਰ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ.

तृष्णामात्रात्मको बन्धस्-
तन्नाशो मोक्ष उच्यते।
भवासंसक्तिमात्रेण प्राप्तितुष्टिर्मुहुर्मुहुः॥ 4 ॥
English transliteration

trishnaamaatraatmako bandhas-
tannaasho moksha uchyate.
bhavaasamsaktimaatrena praaptitusht’irmuhurmuhuh..

Gujarati transliteration

તૃષ્ણામાત્રાત્મકો બન્ધસ્-
તન્નાશો મોક્ષ ઉચ્યતે।
ભવાસંસક્તિમાત્રેણ પ્રાપ્તિતુષ્ટિર્મુહુર્મુહુઃ॥

Malayalam transliteration

തൃഷ്ണാമാത്രാത്മകോ ബന്ധസ്-
തന്നാശോ മോക്ഷ ഉച്യതേ।
ഭവാസംസക്തിമാത്രേണ പ്രാപ്തിതുഷ്ടിർമുഹുർമുഹുഃ॥

Punjabi transliteration

ਤਸ਼੍ਣਾਮਾਤ੍ਰਾਤ੍ਮਕੋ ਬਨ੍ਧਸ੍ਤਨ੍ਨਾਸ਼ੋ ਮੋਕ੍ਸ਼ ਉਚ੍ਯਤੇ।
ਭਵਾਸਂਸਕ੍ਤਿਮਾਤ੍ਰੇਣ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤਿਤੁਸ਼੍ਟਿਰ੍ਮੁਹੁਰ੍ਮੁਹੁਃ॥

Tamil transliteration

த்ருʼஷ்ணாமாத்ராத்மகோ ப³ந்த⁴ஸ்-
தன்னாஶோ மோக்ஷ உச்யதே।
ப⁴வாஸம்ʼஸக்திமாத்ரேண ப்ராப்திதுஷ்டிர்முஹுர்முஹு꞉॥

Telugu transliteration

తృష్ణామాత్రాత్మకో బంధస్-
తన్నాశో మోక్ష ఉచ్యతే।
భవాసంసక్తిమాత్రేణ ప్రాప్తితుష్టిర్ముహుర్ముహుః॥

English meaning

Desires alone are the bondage for Self. Extinguishing desires is called liberation. Non-attachment to worldly things can only lead to continuous bliss

Hindi meaning

तृष्णा (कामना) मात्र ही स्वयं का बंधन है, उसके नाश को मोक्ष कहा जाता है। संसार में अनासक्ति से ही निरंतर आनंद की प्राप्ति होती है॥

Punjabi meaning

ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ (ਇੱਛਾ) ਕੇਵਲ ਸਵੈ-ਗੁਲਾਮੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਵਿਨਾਸ਼ ਨੂੰ ਮੋਕਸ਼ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ, ਨਿਰੰਤਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੈ.

त्वमेकश्चेतनः शुद्धो
जडं विश्वमसत्तथा।
अविद्यापि न किंचित्सा
का बुभुत्सा तथापि ते॥ 5 ॥
English transliteration

tvamekashchetanah shuddho
yad’am vishvamasattathaa.
avidyaapi na kinchitsaa
kaa bubhutsaa tathaapi te..

Gujarati transliteration

ત્વમેકશ્ચેતનઃ શુદ્ધો
જડં વિશ્વમસત્તથા।
અવિદ્યાપિ ન કિંચિત્સા
કા બુભુત્સા તથાપિ તે॥

Malayalam transliteration

ത്വമേകശ്ചേതനഃ ശുദ്ധോ
ജഡം വിശ്വമസത്തഥാ।
അവിദ്യാപി ന കിഞ്ചിത്സാ
കാ ബുഭുത്സാ തഥാപി തേ॥

Punjabi transliteration

ਤ੍ਵਮੇਕਸ਼੍ਚੇਤਨਃ ਸ਼ੁਦ੍ਧੋ ਜਡਂ ਵਿਸ਼੍ਵਮਸਤ੍ਤਥਾ।
ਅਵਿਦ੍ਯਾਪਿ ਨ ਕਿਂਚਿਤ੍ਸਾ ਕਾ ਬੁਭੁਤ੍ਸਾ ਤਥਾਪਿ ਤੇ॥

Tamil transliteration

த்வமேகஶ்சேதன꞉ ஶுத்³தோ⁴
ஜட³ம்ʼ விஶ்வமஸத்ததா²।
அவித்³யாபி ந கிஞ்சித்ஸா
கா பு³பு⁴த்ஸா ததா²பி தே॥

Telugu transliteration

త్వమేకశ్చేతనః శుద్ధో
జడం విశ్వమసత్తథా।
అవిద్యాపి న కించిత్సా
కా బుభుత్సా తథాపి తే॥

English meaning

You are one (without a second), conscious and pure and this world is non-conscious and illusory. You don’t have a trace of ignorance and desire to know

Hindi meaning

तुम एक(अद्वितीय), चेतन और शुद्ध हो तथा यह विश्व अचेतन और असत्य है। तुममें अज्ञान का लेश मात्र भी नहीं है और जानने की इच्छा भी नहीं है॥

Punjabi meaning

ਤੁਸੀਂ ਇਕ (ਵਿਲੱਖਣ), ਚੇਤੰਨ ਅਤੇ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਅਤੇ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਬੇਹੋਸ਼ ਅਤੇ ਝੂਠ ਹੈ. ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਅਣਦੇਖੀ ਦਾ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਜਾਨਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ.

राज्यं सुताः कलत्राणि
शरीराणि सुखानि च।
संसक्तस्यापि नष्टानि
तव जन्मनि जन्मनि॥ 6 ॥
English transliteration

raajyam sutaah kalatraani
shareeraani sukhaani cha.
samsaktasyaapi nasht’aani
tava janmani janmani..

Gujarati transliteration

રાજ્યં સુતાઃ કલત્રાણિ
શરીરાણિ સુખાનિ ચ।
સંસક્તસ્યાપિ નષ્ટાનિ
તવ જન્મનિ જન્મનિ॥

Malayalam transliteration

രാജ്യം സുതാഃ കലത്രാണി
ശരീരാണി സുഖാനി ച।
സംസക്തസ്യാപി നഷ്ടാനി
തവ ജന്മനി ജന്മനി॥

Punjabi transliteration

ਰਾਜ੍ਯਂ ਸੁਤਾਃ ਕਲਤ੍ਰਾਣਿ ਸ਼ਰੀਰਾਣਿ ਸੁਖਾਨਿ ਚ।
ਸਂਸਕ੍ਤਸ੍ਯਾਪਿ ਨਸ਼੍ਟਾਨਿ ਤਵ ਜਨ੍ਮਨਿ ਜਨ੍ਮਨਿ॥

Tamil transliteration

ராஜ்யம்ʼ ஸுதா꞉ கலத்ராணி
ஶரீராணி ஸுகா²னி ச।
ஸம்ʼஸக்தஸ்யாபி நஷ்டானி
தவ ஜன்மனி ஜன்மனி॥

Telugu transliteration

రాజ్యం సుతాః కలత్రాణి
శరీరాణి సుఖాని చ।
సంసక్తస్యాపి నష్టాని
తవ జన్మని జన్మని॥

English meaning

In past lives, many times your kingdoms, children, wives, bodies and comforts have destroyed despite of your attachment to them

Hindi meaning

पूर्व जन्मों में बहुत बार तुम्हारे राज्य, पुत्र, स्त्री, शरीर और सुखों का, तुम्हारी आसक्ति होने पर भी नाश हो चुका है॥

Punjabi meaning

ਪਿਛਲੇ ਜਨਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਜ, ਪੁੱਤਰ, womanਰਤ, ਸਰੀਰ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਗਾਵ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈ ਹੈ.

अलमर्थेन कामेन
सुकृतेनापि कर्मणा।
एभ्यः संसारकान्तारे
न विश्रान्तमभून् मनः॥ 7 ॥
English transliteration

alamarthena kaamena
sukritenaapi karmanaa.
ebhyah samsaarakaantaare
na vishraantamabhoon manah..

Gujarati transliteration

અલમર્થેન કામેન
સુકૃતેનાપિ કર્મણા।
એભ્યઃ સંસારકાન્તારે
ન વિશ્રાન્તમભૂન્ મનઃ॥

Malayalam transliteration

അലമർഥേന കാമേന
സുകൃതേനാപി കർമണാ।
ഏഭ്യഃ സംസാരകാന്താരേ
ന വിശ്രാന്തമഭൂൻ മനഃ॥

Punjabi transliteration

ਅਲਮਰ੍ਥੇਨ ਕਾਮੇਨ ਸੁਕਤੇਨਾਪਿ ਕਰ੍ਮਣਾ।
ਏਭ੍ਯਃ ਸਂਸਾਰਕਾਨ੍ਤਾਰੇ ਨ ਵਿਸ਼੍ਰਾਨ੍ਤਮਭੂਨ੍ ਮਨਃ॥

Tamil transliteration

அலமர்தே²ன காமேன
ஸுக்ருʼதேனாபி கர்மணா।
ஏப்⁴ய꞉ ஸம்ʼஸாரகாந்தாரே
ந விஶ்ராந்தமபூ⁴ன் மன꞉॥

Telugu transliteration

అలమర్థేన కామేన
సుకృతేనాపి కర్మణా।
ఏభ్యః సంసారకాంతారే
న విశ్రాంతమభూన్ మనః॥

English meaning

Any amount of wealth, desires and good deeds will not result in peace from this world of illusion

Hindi meaning

पर्याप्त धन, इच्छाओं और शुभ कर्मों द्वारा भी इस संसार रूपी माया से मन को शांति नहीं मिली॥

Punjabi meaning

ਕਾਫ਼ੀ ਪੈਸਾ, ਇੱਛਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਮਨ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਰਗੇ ਭਰਮ ਤੋਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ.

कृतं न कति जन्मानि
कायेन मनसा गिरा।
दुःखमायासदं कर्म
तदद्याप्युपरम्यताम्॥ 8 ॥
English transliteration

kritam na kati janmaani
kaayena manasaa giraa.
duhkhamaayaasadam karma
tadadyaapyuparamyataam..

Gujarati transliteration

કૃતં ન કતિ જન્માનિ
કાયેન મનસા ગિરા।
દુઃખમાયાસદં કર્મ
તદદ્યાપ્યુપરમ્યતામ્॥

Malayalam transliteration

കൃതം ന കതി ജന്മാനി
കായേന മനസാ ഗിരാ।
ദുഃഖമായാസദം കർമ
തദദ്യാപ്യുപരമ്യതാം॥

Punjabi transliteration

ਕਤਂ ਨ ਕਤਿ ਜਨ੍ਮਾਨਿ ਕਾਯੇਨ ਮਨਸਾ ਗਿਰਾ।
ਦੁਃਖਮਾਯਾਸਦਂ ਕਰ੍ਮ ਤਦਦ੍ਯਾਪ੍ਯੁਪਰਮ੍ਯਤਾਮ੍॥

Tamil transliteration

க்ருʼதம்ʼ ந கதி ஜன்மானி
காயேன மனஸா கி³ரா।
து³꞉க²மாயாஸத³ம்ʼ கர்ம
தத³த்³யாப்யுபரம்யதாம்॥

Telugu transliteration

కృతం న కతి జన్మాని
కాయేన మనసా గిరా।
దుఃఖమాయాసదం కర్మ
తదద్యాప్యుపరమ్యతాం॥

English meaning

In how many lives have you not taken pain in performing various activities with body, mind and speech. Now be non-attached to them

Hindi meaning

कितने जन्मों में शरीर, मन और वाणी से दुःख के कारण कर्मों को तुमने नहीं किया? अब उनसे उपरत (विरक्त) हो जाओ॥

Punjabi meaning

ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਜਨਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰ, ਮਨ ਅਤੇ ਬੋਲਣ ਦੇ ਦੁਖ ਕਾਰਨ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ? ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਲਓ.

Next
Previous